Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

TECHNIK INFORMATYK W ZSP – KSZTAŁCIMY PROFESJONALNIE, KSZTAŁCIMY DUALNIE!!!

Już po raz kolejny uczniowie naszego technikum informatycznego mają możliwość uczestniczyć w realizacji projektu unijnego. Jako jedyni w powiecie koneckim w zawodzie technik informatyk w grupie 20 uczniów realizują zadania w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – Nowoczesny region”.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego oraz dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.

Korzyści dla uczniów

Szczególnie ważne dla uczniów jest nawiązanie stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy czynnie wezmą udział we wdrażaniu dualnego systemu nauczania w szkołach organizując praktyki i staże zawodowe w swoich przedsiębiorstwach. Tym sposobem w okresie trzech lat od 2016r. do 2018r. uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w płatnych stażach zawodowych (w każdym roku po 8 uczniów).

20 techników informatyków z naszej szkoły, realizując zadania projektowe, podniesie swoje kompetencje z zakresu matematyki, informatyki, języków obcych i przedsiębiorczości przez udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych prowadzonych w ramach dualnego systemu kształcenia.

Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyć w finansowanych w ramach projektu specjalistycznych kursach zawodowych , płatnych stażach i praktykach, kursach doradztwa zawodowego i kultury zawodu, targach branżowych krajowych i zagranicznych. Wpłynie to na podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów oraz zdobycie praktycznych umiejętności zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia.

Korzyści dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Dla nauczycieli zaangażowanych do realizacji projektu przewidziano udział w organizowanych płatnych praktykach u przedsiębiorców, udział w seminariach tematycznych i warsztatach branżowych, kursach zawodowych, warsztatach z doradztwa zawodowego oraz wizytach studyjnych dotyczących kształcenia dualnego.

Korzyści dla szkoły

Nasza szkoła, poprzez otrzymane w ramach projektu doposażenie pracowni wzbogaci swoją bazę dydaktyczną. Zostanie zakupione 15 stanowisk komputerowych do nowej pracowni informatycznej za kwotę 30000 zł oraz wyposażenie pracowni językowej za kwotę 18000 zł. Dobrze doposażona baza dydaktyczna w nowoczesny sprzęt i środki daje możliwości profesjonalnego kształcenia, co umożliwia uczniom zdanie egzaminów zawodowych i uzyskanie niezbędnych kwalifikacji.

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,

Poddziałanie 8.5.1 Poniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Projekt jest realizowany przez Oddział  ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w partnerstwie z Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii i Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Do wsparcia ustawicznego, doradztwa zawodowego i podnoszenia kompetencji nauczycieli zostało zaproszone Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!