Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

RODO INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I MONITORINGU WIZYJNYM

www.zspstaporkow.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie oraz przysługujących uczniom i ich rodzicom prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców, którzy podjęli naukę w ZSP w Stąporkowie jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie przy ul. Stanisława Staszica 4, 26 – 220 Stąporków reprezentowany przez  Dyrektora szkoły. Można się z kontaktować poprzez numer telefonu 41 37 41 144 lub adres email:[email protected]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (obsługującym naszą placówkę) jest dostępny pod numerem telefonu: 22 35 00 140 bądź adresem e-mail: [email protected] .

Administrator danych osobowych – Dyrektor szkoły – przetwarza dane osobowe ucznia i rodzica na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane osobowe ucznia oraz rodzica przetwarzane są w celu/celach:

 • Przyjęcia ucznia do szkoły;
 • Realizacji zadań oświatowych;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe;
 • Realizacji działań promocyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie poprzez: udostępnianie i rozpowszechnianie (np. na oficjalnej stronie internetowej szkoły, na szkolnym FACEBOOK-u, w gazetkach, w kronice szkoły)  informacji o sukcesach uczniów, o wydarzeniach z życia szkoły, przedsięwzięciach w których brali udział (np. konkursy, uroczystości, wycieczki itp.), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, jeśli rodzice, opiekunowie lub pełnoletni uczniowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania;
 • Archiwizacyjnych, zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe uczniów i rodziców przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez szkołę w ramach realizacji prawa oświatowego.

Dane osobowe uczniów i rodziców nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe uczniów i rodziców będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz.67).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów i rodziców, każdemu uczniowi i rodzicowi przysługują następujące uprawnienia:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnianie obowiązku szkolnego.

Dane osobowe uczniów i rodziców nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców, którzy podjęli naukę w ZSP w Staporkowie jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie przy ul. Stanisława Staszica 4, 26 – 220 Stąporków reprezentowany przez  Dyrektora szkoły. Można się kontaktować poprzez numer telefonu 41 37 41 144 lub adres email:[email protected] .
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (obsługującym naszą placówkę) jest dostępny pod numerem telefonu: 22 35 00 140 bądź adresem e-mail: [email protected] .
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie przy ul. Stanisława Staszica 4, 26 – 220 Stąporków
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: teren przed szkołą, wejście do budynku oraz korytarze szkoły.
 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki i na ogrodzeniu szkoły informacje o monitoringu.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, uczniowi i rodzicowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!